Hệ thống phanh khí nén điều khiển mạch kép

Hệ thống này gồm 2 bộ chứa và phân phối khí nén riêng biệt cho bánh trước và bánh sau.

 Lợi ích

Hệ thống phanh khí nén mạch kép an toàn hơn hệ thống mạch đơn vì khi một mạch phanh mất hiệu lực thì mạch còn lại vẫn giúp dừng xe.