Chiều dài cơ sở

Khoảng cách từ tâm của trục bánh xe trước đến tâm của trục bánh xe sau.