Trọng lượng không tải
Trọng lượng của xe bao gồm cả những trang thiết bị tiêu chuẩn và tất cả dung dịch trên xe; không bao gồm hành khách, hàng hóa hoặc trang thiết bị tùy chọn.