Khoảng cách 2 bánh trước

Khoảng cách hai bánh trước được đo từ đường trung tâm của bề mặt bánh trước đến đường trung tâm của bề mặt bánh trước còn lại.