Chiều dài đầu xe

Khoảng cách từ đỉnh đầu xe đến tâm bánh xe trước