Chiều cao tổng thể

Khoảng cách đo từ mặt đến đến điểm cao nhất trên thân xe