Khả năng vượt dốc tối đa

Thông số này được tính toán dựa trên công suất, moment xoắn cực đại của động cơ, tự trọng của xe, …và được biểu diễn bằng %. 

Lợi ích

Thông số này cho biết khả năng xe vượt được dốc cao tối đa bao nhiêu. Ví dụ: khả năng vượt dốc 230 thì thông số % sẽ khoảng 45%