Khoảng cách 2 bánh sau

Khoảng cách hai bánh sau được đo từ đường trung tâm của bề mặt bánh sau đến đường trung tâm của bề mặt bánh sau đồng trục.