Không gian chân

Không gian trống tối đa để duỗi chân khi ngồi.