Số chỗ
Số lượng người tối đa bao gồm cả người lái mà xe được phép chở theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước.