Ngách chứa tích hợp sau lưng ghế

Ngách được tích hợp sau lưng ghế trước

Lợi ích

Là nơi tiện lợi để cất giữ nhiều vật dụng như bản đồ, tạp chí, v.v... và có thể dễ dàng lấy ra