Cấu hình xy lanh I-5

Cấu hình của động cơ với 5 xy lanh sắp thẳng hàng