Kiểu ghế băng

Ghế được thiết kế không có các phân cách cá nhân để có thể mở rộng linh hoạt số người ngồi trên cùng một hàng.

Lợi ích

Kiểu ghế băng giúp việc tăng giảm số người ngồi cùng một hàng ghế một cách linh hoạt.