Trần xe bọc nỉ

Trần xe và toàn bộ bề mặt nội thất được bọc nỉ.