Cụm đèn pha gồm gương cầu phản xạ đa chiều và thấu kính
Cụm đèn pha gồm một đèn sử dụng thấu kính và một đèn sử dụng gương cầu phản xạ đa chiều.