Gạt nước trước gián đoạn hoặc liên tục với nhiều tốc độ
Hệ thống gạt nước phía trước có tốc độ nhanh và chậm cũng như cài đặt mức gián đoạn khác nhau để thay đổi quãng dừng giữa những lần gạt.

Lợi ích

Cài đặt mức gián đoạn khác nhau cho phép điều chỉnh gạt nước dựa trên mức độ hơi ẩm bám trên kính.