Cảnh báo cạn dầu thắng (phanh)
Một thông báo, hoặc đèn nháy đặc biệt sẽ cảnh báo cho người lái khi tình trạng dầu thắng (phanh) ở dưới mức cho phép.

Lợi ích

Giúp người lái nhận biết để thực hiện việc kiểm tra và sửa chữa.