Bỏ phần này vì đã có các trường trong menu version thay thế