Thông tin tiêu dùng

Tính riêng tư

Chính sách bảo mật

Website Motoring.vn ("các trang web") được sở hữu và điều hành bởi PDS Corp. ("Sau đây gọi là PDS"). Chính sách Bảo mật này mô tả cách thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin các hoạt động kết nối với website Motoring.vn. Chính sách này áp dụng cho các phiên bản trang web, đặt tại website Motoring.vn.
 
Chính sách này không mô tả cách thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của website Motoring.vn thông qua các phương tiện khác ngoài website Motoring.vn (ví dụ, gặp gỡ) hoặc việc thu thập, sử dụng và tiết lộ của bất kỳ đối tác liên kết, đối tác phân phối hoặc các bên thứ ba khác. Đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bên thứ ba, xin vui lòng xem các chính sách bảo mật áp dụng trên trang web của bên thứ ba đó. Ngoài ra, xin lưu ý rằng trang web này có chứa các liên kết đến các website khác. Website Motoring.vn không chịu trách nhiệm cho các nội dung, bảo mật của bất kỳ trang web của bên thứ ba. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn hiểu rằng bạn đã đọc chính sách này và đồng ý rằng bạn phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ của Website Motoring.vn.
 
Thu thập các thông tin cá nhân
Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân để truy cập vào trang web. Website Motoring.vn tự động thu thập dữ liệu việc sử dụng và có thể thu thập địa chỉ máy (URL)và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn (ví dụ, loại xe mà bạn đang tìm kiếm). Website Motoring.vn thu thập thông tin nhận dạng cá nhân chỉ khi bạn cung cấp nó thông qua việc sử dụng trang web của bạn. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi sử dụng một số dịch vụ nhất định trên Website Motoring.vn, bao gồm, nhưng không giới hạn, các "Email gửi cho cửa hàng ô tô/ người bán", “đăng tin mua xe” hoặc “đăng tin bán xe” và đăng ký tài khoản. Ngoài ra, bạn có thể gửi thông tin nhận dạng cá nhân thông qua website Motoring.vn theo những cách khác, bao gồm: (a) tham gia cuộc khảo sát trực tuyến, chương trình khuyến mãi, các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng; (b) đăng ký nhận các bản tin, hoặc nội dung quảng cáo được gửi qua email, ( c) bằng cách sử dụng "Chức năng phản hồi" của Website Motoring.vn; và (d) cùng với các sản phẩm, dịch vụ, tính năng, hoặc yêu cầu khác được cung cấp qua trang web. Các loại thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp sẽ phụ thuộc vào bản chất của việc cung cấp, nhưng có thể bao gồm địa chỉ của bạn, tên, số điện thoại, địa chỉ email. 
 
Thu thập thông tin thụ động
Các trang web sẽ tự động thu thập thông tin và cũng có thể cá nhân hoá việc truy cập của bạn thông qua phương tiện kỹ thuật, bao gồm:
Cookies: Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn bằng máy tính (hoặc các máy chủ) để xác định máy tính của bạn.
Mốc hiệu web: Chỉ dấu web (còn gọi là nhãn pixel, nhãn internet, GIF, hoặc single pixel GIF) là hình ảnh điện tử đưa vào trang web.
Địa chỉ IP truy cập: Website Motoring.vn cũng ghi địa chỉ Internet Protocol (IP) - vị trí của máy tính của bạn trên internet.
Cookies cho phép Website Motoring.vn nhận ra bạn khi bạn truy cập vào trang web, và cá nhân hoá trải nghiệm của bạn và nói chung là để phục vụ bạn tốt hơn. Ví dụ, nếu bạn nhập địa chỉ của bạn, tên, hoặc địa chỉ email vào một trong các biểu mẫu của Website Motoring.vn, nó có thể được lưu trữ trong một tập tin cookie để bạn không phải nhập nó một lần nữa trên các biểu mẫu khác trên Website Motoring.vn. Cookies và các chỉ dấu web có thể cho chúng tôi biết bạn đã thấy những quảng cáo nào trên trang web, cho phép Website Motoring.vn cung cấp thêm cho bạn lựa chọn đa dạng các thông tin quảng cáo và cũng có thể được sử dụng chung để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của Website Motoring.vn. Cookies, các chỉ dấu web và địa chỉ IP cũng được sử dụng để biên dịch các dữ liệu liên quan đến sử dụng Website Motoring.vn (ví dụ trang web bạn mà bạn từ đó truy cập đến, những trang nào bạn truy cập, bạn đã vào trang web bao lâu, bạn dùng loại trình duyệt nào, những trang web bạn đã chuyển đến, v.v…). Chỉ dấu trên web cũng có thể được kèm trong các email được gửi bởi Website Motoring.vn để xác định email đó được mở hoặc chuyển tiếp hay không. Bạn có thể vô hiệu hóa các tập tin cookie hoặc quản lý chúng thông qua các công cụ được cung cấp với phần mềm trình duyệt của bạn và với các gói phần mềm của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng, nếu bạn tắt cookies, nhiều tính năng của các trang web sẽ không làm việc. 
 
Sử dụng thông tin
Thông tin nhận dạng cá nhân. Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập bởi website Motoring.vn qua việc truy cập Website Motoring.vn của bạn có thể được lưu trữ trên máy chủ hoặc trong một cookie trên máy tính của bạn và có thể được sử dụng bởi Website Motoring.vn cho bất kỳ mục đích nào sau đây:
  • Để xác nhận hoặc thực hiện một yêu cầu mà bạn thực hiện (ví dụ, để gửi cho bạn một thông báo hoặc các thông tin khác mà bạn yêu cầu, Website Motoring.vn có thể chia sẻ thông tin liên lạc của bạn với một đại lý tham gia mạng Website Motoring.vn và / hoặc nhà sản xuất).

  • Để theo dõi bất kỳ yêu cầu nào bạn đã thực hiện trước đó (ví dụ, Website Motoring.vn có thể liên lạc với bạn để xác định xem các đại lý và / hoặc nhà sản xuất có trả lời yêu cầu ban đầu của bạn hay không).

  • Để giao tiếp với bạn về các dịch vụ của Website Motoring.vn (ví dụ, Website Motoring.vn có thể gửi cho bạn email hoặc gọi cho bạn để xác nhận một yêu cầu báo giá hoặc thông báo cho bạn rằng bạn đã nhận được một sự quan tâm về một chiếc xe bạn đã quảng cáo hoặc yêu cầu mà bạn tham gia một cuộc khảo sát).

  • Việc gửi tài liệu quảng cáo, bản tin hay những nội dung khác thông qua email hoặc bằng cách khác chỉ khi bạn đã xác nhận rằng bạn muốn nhận được tài liệu đó (ví dụ, Website Motoring.vn sẽ gửi cho bạn bản tin tự động hiển thị và thông tin về một chiếc xe phù hợp với yêu cầu của bạn trên Website Motoring.vn nếu bạn đã đồng ý rằng bạn muốn nhận bản tin, thông tin đó). Nếu bạn không còn muốn nhận email, một bản tin đặc biệt hoặc khuyến mãi khác từ Website Motoring.vn, bạn phải làm theo hướng dẫn từ chối được đính kèm theo các bản tin, email và chương trình khuyến mãi đó.

  • Cho phép các bên thứ ba (nơi mà Website Motoring.vn có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân đặc biệt cho mục đích tiếp thị trực tiếp) để gửi cho bạn thông tin quảng cáo hay tin nhắn, nhưng chỉ với điều kiện bạn có sự đồng ý để nhận tin nhắn đó.

  • Để cải thiện việc sử dụng của bạn.

  • Để quản lý việc kinh doanh của Website Motoring.vn và mối quan hệ của nó với các Đại lý, khách hàng, và các bên thứ ba khác mà Motoring.vn có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân theo chính sách này.

  • Cho việc quản lý các trang web, phân tích, nghiên cứu, phát triển, tối ưu hóa và mục đích nội bộ khác, bao gồm, không giới hạn, để biên dịch dữ liệu sử dụng.

Các dữ liệu sử dụng: Các dữ liệu sử dụng được sử dụng bởi Website Motoring.vn cho việc quản lý, phân tích, nghiên cứu, tối ưu hóa và mục đích khác. Ví dụ, Website Motoring.vn có thể sử dụng phân tích thống kê của các dữ liệu sử dụng để đo lường sự quan tâm trong các khu vực khác nhau của Website Motoring.vn, cho mục đích phát triển và để thông báo cho các khách hàng quảng cáo và các đối tác các tổng hợp về khách hàng đã nhấp vào quảng cáo của họ hoặc tin nhắn khác. Địa chỉ IP cũng được sử dụng cho quản trị hệ thống và các mục đích xử lý sự cố.
Đối với các tài liệu quảng cáo và bản tin mà Website Motoring.vn có thể gửi theo từng thời điểm, Website Motoring.vn sẽ không tiếp tục gửi cho bạn thông tin liên lạc như vậy nếu bạn yêu cầu chúng tôi ngưng, như mô tả trong mục mang tên "Thay đổi hoặc ngừng thu thập thông tin của Motoring.vn" dưới đây. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng Website Motoring.vn có thể gửi cho bạn, và bạn không thể từ chối tham gia, các trao đổi có tính chất giao dịch hoặc quan hệ, bao gồm, nhưng không giới hạn, trao đổi liên quan đến hoạt động gian lận hoặc trái phép, tình trạng Tài khoản mua/ bán của bạn, thay đổi chính sách này hoặc các Điều khoản Dịch vụ Website Motoring.vn, cũng như trao đổi để xác nhận, thực hiện và theo dõi về đăng ký tài khoản của bạn hoặc yêu cầu gửi đi thông qua trang web.
 
Chia sẻ Thông tin
Motoring.vn có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp với bên thứ ba trong các trường hợp sau đây:
1.    Các chi nhánh. Motoring.vn có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các Đại lý, chi nhánh với điều kiện Đại lý, chi nhánh sử dụng và tiết lộ thông tin nhất quán với chính sách này.
2.    Yêu cầu. Nếu bạn yêu cầu thông tin, dịch vụ thông qua các trang web, bạn đồng ý rằng Website Motoring.vn có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân với bên thứ ba là có thể cần thiết để cung cấp các thông tin đó hoặc thực hiện dịch vụ đó cho bạn. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu thông tin về xe từ một đại lý thông qua các trang web, Motoring.vn sẽ chia sẻ những thông tin bạn đã nhập với đại lý và các bên khác cung cấp danh mục đó (ví dụ, nếu một nhà sản xuất ô tô cung cấp niêm yết thay mặt cho các đại lý). Tương tự, nếu thông qua các trang web bạn yêu cầu thêm thông tin từ một tổ chức tài chính, website Motoring.vn sẽ chia sẻ thông tin của bạn với tổ chức tài chính đó. Thông tin nhận dạng cá nhân cũng có thể được bao gồm trong các báo cáo cho các bên thứ ba, nhưng chỉ khi bạn có ý định gửi thông tin cho bên thứ ba như được mô tả ở trên. Sau khi cung cấp thông tin cho bên thứ ba như vậy, Motoring.vn không kiểm soát việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin tiếp theo của họ.
3.    Rút thăm trúng thưởng / Khuyến mãi. Trong trường hợp bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hay quảng cáo khác trên, website Motoring.vn được tài trợ bởi Motoring.vn và một bên thứ ba, website Motoring.vn có quyền chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập liên quan đến rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, khuyến mại với bên thứ ba. Sau khi cung cấp thông tin cho bên thứ ba như vậy, việc sử dụng tiếp theo hoặc tiết lộ thông tin đó sẽ tùy thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba.
4.    Tiếp thị trực tiếp. Ngoại trừ được cung cấp ở đây, chính sách của website Motoring.vn là không được tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi cho bên thứ ba đặc biệt cho "mục đích tiếp thị trực tiếp” của bên thứ ba. Nếu bạn là 18 tuổi trở lên và có đồng ý nhận tài liệu tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba, website Motoring.vn có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân với bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Mặc dù website Motoring.vn sẽ thông báo cho tất cả các nhà tiếp thị trực tiếp bên thứ ba rằng những thông tin cung cấp cho họ phải được bảo mật, việc sử dụng hoặc tiết lộ tiếp theo thông tin đó là tùy thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba.
5.    Cung cấp dịch vụ. website Motoring.vn có thể làm việc với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt cho nó, bao gồm các nhà cung cấp các dịch vụ phân tích, phát triển, quảng cáo, nghiên cứu, xử lý dữ liệu, kỹ thuật và các dịch vụ khác. Ví dụ, website Motoring.vn có thể yêu cầu một bên thứ ba tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến hoặc rút thăm trúng thưởng hoặc gửi thư thông báo thay mặt của nó. Website Motoring.vn sẽ yêu cầu các bên thứ ba đó bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân của bạn và chỉ sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ được Website Motoring.vn chỉ định.
6.    Loại trừ khỏi Danh sách email. Trong trường hợp website Motoring.vn thay mặt cho các nhà quảng cáo bên thứ ba gửi email quảng cáo cho bạn và bạn thông báo website Motoring.vn là bạn không muốn nhận email quảng cáo trong tương lai từ một bên thứ ba cụ thể, website Motoring.vn có thể chia sẻ địa chỉ email của bạn với bên thứ ba để bên thứ ba đưa bạn vào danh sách loại trừ.
7.    Khác. website Motoring.vn hoàn toàn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc các thông tin khác do bạn cung cấp cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau: (a) khi được yêu cầu theo luật pháp hoặc quy trình pháp lý, (b) để điều tra và / hoặc hành động chống lại hoạt động bất hợp pháp, bị nghi ngờ lạm dụng hoặc sử dụng trái phép website Motoring.vn, (c) bảo vệ tài sản hoặc sự an toàn của người sử dụng khác, hoặc, (d) để thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi và (e) trong bất kỳ hoạt động mua bán hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu tất cả hoặc một phần của website Motoring.vn. Thêm vào đó, nếu bạn thực hiện bất kỳ việc công bố công khai thông tin nhận dạng cá nhân trên website Motoring.vn, website Motoring.vn có quyền tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, Đại lý, các đối tác phân phối bên thứ ba của website Motoring.vn.
Xin lưu ý rằng các email mà website Motoring.vn gửi cho bạn để xác nhận, thực hiện hoặc theo đuổi một yêu cầu có thể bao gồm tài liệu quảng cáo hoặc nội dung khác từ website Motoring.vn hoặc đối tác. Trong trường hợp gửi email này, website Motoring.vn không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba đó. 
 
Quảng cáo
Khi mua một gói quảng cáo mua/ bán xe, điều quan trọng cần lưu ý rằng bất kỳ thông tin mà bạn chọn có trong quảng cáo mua/ bán xe có thể được công bố công khai thông qua các trang web và các phương tiện truyền thông khác mà danh sách quảng cáo mua/ bán của website Motoring.vn được công bố, bao gồm các trang web của bên thứ ba và nhà xuất bản bản in bên thứ ba. Bạn được yêu cầu cung cấp gồm một số điện thoại của bạn, địa chỉ, một địa chỉ email để cho phép người dùng liên lạc với bạn về Quảng cáo mua/ bán của bạn. Như vậy, bạn có thể nhận cuộc gọi điện thoại và email không mong muốn từ các bên thứ ba nào đó. Ngoại trừ các thông tin cần thiết, bạn không nên cung cấp bất kỳ thông tin liên hệ hay thông tin nào khác trong một quảng cáo mua/ bán mà bạn không muốn các bên thứ ba khác xem hoặc sử dụng hoặc nếu bạn muốn truy cập, xác minh tính chính xác, hoặc thay đổi thông tin nhận dạng cá nhân trong tài khoản Quảng cáo mua/ bán của bạn, hoặc đóng Tài khoản mua/ bán.
 
Thông báo chung
Website Motoring.vn cũng có thể cung cấp bản tin, bảng tin, phòng chat, khu vực bình luận hoặc các diễn đàn khác ("Diễn đàn") trên trang web cho người dùng. Bất kỳ thông tin bạn tiết lộ khi đăng một nội dung trong Diễn đàn này có thể trở thành công khai. Bạn không nên kèm theo bất kỳ thông tin, mà bạn không muốn các bên khác xem hoặc sử dụng, trong bài viết của bạn. Hơn nữa, nếu bạn gửi bất kỳ tin nhắn trong Diễn đàn bao gồm địa chỉ email hay số điện thoại của bạn, bạn có thể nhận được các email hoặc cuộc gọi không mong muốn từ bên thứ ba.
 
Email một trang
Các trang cung cấp cho bạn chức năng email một số trang nhất định cho bạn bè hoặc bên thứ ba khác. Nếu bạn chọn sử dụng chức năng "Email trang này", tên, địa chỉ email và tin nhắn bạn sẽ được hiển thị cho người nhận email. Chức năng "Email trang này" dành cho mục đích thông tin và có thể không được sử dụng cho bất cứ mục đích trái pháp luật, bao gồm sách nhiễu hay đe dọa. Thông tin được thu thập bởi website Motoring.vn thông qua chức năng "Email trang này" được sử dụng theo chính sách này.
 
Thay đổi chính sách bảo mật
Mọi thay đổi của chính sách này sẽ được đăng trên website Motoring.vn tại địa chỉ này và chính sách này sẽ được xác định là "Đã cập nhật". Bạn tiếp tục sử dụng website Motoring.vn sau thông báo đó coi như là chấp nhận sự thay đổi. Trong trường hợp thay đổi như vậy, bạn có thể chọn giữ nguyên, sửa đổi các thông tin nhận dạng cá nhân tại Tài khoản mua/ bán của bạn, thay đổi cài đặt email của bạn hoặc đóng Tài khoản mua/ bán.
 
An ninh
Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn là một trong những tài sản có giá trị nhất của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các bước để giữ cho nó an toàn về mặt vật lý tại các trung tâm dữ liệu của chúng tôi và nó có thể được truy cập duy nhất bởi người có thẩm quyền cần thiết để thực thi các hoạt động tuân theo chính sách này. Hãy ghi nhớ rằng bất chấp những biện pháp này, website Motoring.vn không thể bảo đảm hoặc bảo đảm 100 phần trăm an ninh của các máy chủ và cơ sở dữ liệu của nó. Ngoài ra, website Motoring.vn không thể đảm bảo rằng thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn gửi qua website Motoring.vn sẽ không bị can thiệp hoặc tiết lộ.
 
Trẻ em
Website Motoring.vn đặc biệt lưu ý tầm quan trọng về việc bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của trẻ em. Website Motoring.vn không cố ý thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi và Website Motoring.vn không cố ý cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân, bất kể nguồn của nó, cho bất kỳ bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào từ người truy cập dưới 13 tuổi. Xin đừng đề cập bất kỳ thông tin riêng tư của bất kỳ trẻ dưới 13 tuổi nào khi tương tác qua website Motoring.vn. 
 
Liên kết
Trang web này có chứa các liên kết đến các trang web khác. Trong khi website Motoring.vn khuyến khích các đối tác kinh doanh của chúng tôi áp dụng chính sách bảo mật để xây dựng lòng tin và sự tự tin của người sử dụng trên Internet, website Motoring.vn không chịu trách nhiệm về việc bảo mật hoặc nội dung của các trang web liên kết hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ bên thứ ba cung cấp thông qua website Motoring.vn.
 
Thu thập thông tin cho bên thứ ba
Như đã nói ở trên, đối tác và các bên thứ ba khác có thể thu thập thông tin về bạn và việc sử dụng website Motoring.vn của bạn bằng cách sử dụng các tập tin cookie, các chỉ dấu web và các công nghệ tương tự khác. Ví dụ, chúng tôi làm việc với các công ty thu thập thông tin thống kê liên quan đến sử dụng trang web và cung cấp dịch vụ phân tích liên quan. Chúng tôi có thể làm việc với công ty quảng cáo bên thứ ba sử dụng các tập tin cookie và các chỉ dấu web để phục vụ quảng cáo khi bạn truy cập các trang web, tạo ra số liệu thống kê và các số liệu liên quan đến việc phân phối các quảng cáo đó. Chúng tôi cũng có thể làm việc với các mạng lưới quảng cáo bên thứ ba mà sử dụng cookies, các chỉ dấu web và các công nghệ khác để thu thập thông tin “không nhận dạng cá nhân” khi bạn viếng thăm và tương tác với trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo có định hướng cho bạn qua mạng lưới các trang web của họ (có thể hay không có thể bao gồm trang web này). Các bên thứ ba cũng có thể sử dụng thông tin để xác định hoặc dự đoán các đặc tính và sở thích của khán giả quảng cáo của mình, để đo lường hiệu quả quảng cáo của họ và cho các mục đích khác.
 
Những biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn
Ngoài người quản trị website Motoring.vn hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của website Motoring.vn ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng tài khoản mua/ bán của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.
Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Website Motoring.vn không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể muốn ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong website Motoring.vn. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.
 
Cuối cùng, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản bất kỳ. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm khi nào bạn ở trên mạng.
 
© 2012 Motoring.vn - PDS Corp.
 

 

Motoring.vn là trang thông tin, quảng cáo mua bán ô tô và xe máy công trình, nơi người mua và người bán trên toàn quốc có thể gặp gỡ, giao dịch mua bán một cách dễ dàng và tiện lợi

© 2011-2024 motoring.vn, bản quyền của PDS Corp. Giấy phép số: 27/GP-STTTT, Sở Thông tin & Truyền thông Tp.Hồ Chí Minh