Thông tin tiêu dùng

Thoả thuận dịch vụ

1. Chấp thuận điều khoản sử dụng                                                                                                 

Chào mừng bạn đến Trang thông tin ô tô trực tuyến Motoring.vn (sau đây gọi là “website Motoring.vn”), một dịch vụ của PDS Corp. (sau đây gọi là PDS), việc truy nhập và sử dụng website Motoring.vn sẽ mặc nhiên xác lập việc chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc pháp lý bởi các Điều Khoản Sử dụng này, điều này xác lập một thỏa thuận giữa bạn và Motoring.vn về sử dụng các dịch vụ (miễn phí hoặc có phí) có trên website Motoring.vn tùy từng thời điểm. Vì vậy, xin hãy đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng.

2. Dịch vụ của Trang thông tin ô tô trực tuyến Motoring.vn                                                         

Website Motoring.vn là một dịch vụ thông tin và quảng cáo trực tuyến do PDS sở hữu và điều hành. Các hoạt động trên website Motoring.vn là các hoạt động tiếp thị sản phẩm, dịch vụ tra cứu dành cho người mua ô tô, người bán ô tô và những người đam mê ô tô. Hay nói cách khác, đó là dịch vụ thông tin và phân phối nội dung về ô tô trên mạng Internet được thiết kế cho phép những người sử dụng truy cập các tài nguyên thông tin ô tô, đăng thông báo bán xe, thông báo mua xe và/ hoặc xem thông báo bán xe, thông báo mua xe do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác.

3. Nội dung trang thông tin ô tô trực tuyến Motoring.vn                                                               

Website Motoring.vn là một nguồn tài nguyên thông tin ô tô, nội dung chỉ dùng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Motoring.vn chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của Motoring.vn mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng thông báo bán xe và/ hoặc mua xe, tải lên các tệp đa phương tiện, đăng ký các hồ sơ người sử dụng và tạo các hồ sơ tự thông báo (“vùng tương tác”).

3.1 Bản quyền và đại diện bản quyền: Nội dung trên trang thông tin ô tô trực tuyến Motoring.vn hầu hết được biên tập từ nguồn thông tin, dữ liệu của riêng motoring.vn; cung cấp bởi cộng tác viên cá nhân về nội dung (“Cộng tác viên”); người được cấp phép thứ ba; người dùng và các nhà cung cấp nội dung (gọi chung là “Bên thứ ba”) đã đồng ý để cho nội dung của họ được biên tập và xuất hiện trên hoặc thông qua website Motoring.vn. Bạn thừa nhận Motoring.vn không xác nhận hoặc hàm ý xác nhận hoặc đảm bảo hoặc đại diện cho bên thứ ba đối với nguồn tài nguyên thông tin do bên thứ ba cung cấp.

a) Bạn thừa nhận, Motoring.vn cho phép truy cập tới nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác kể cả quyền sở hữu trí tuệ, và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào đó thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc của người nào đó đã được đăng tải hoặc phân phối không đúng cách thông qua website này, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi về contactmotoring@gmail.com, đồng thời gửi đến một bản sao tài liệu dùng trong việc xác lập quyền sở hữu nội dung cùng với sự giải thích về sự phản đối của bạn về địa chỉ văn phòng ban biên tập.

Để có hiệu quả, thông báo phải trao đổi bằng văn bản bao gồm những điều sau đây:

1.    Một chữ ký điện tử hoặc vật lý người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu của một độc quyền mà được xem là bị vi phạm;

2.    Xác nhận về bản quyền của tác phẩm mà được tuyên bố là đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến được xác nhận bởi một thông báo duy nhất, một danh sách đại diện các tác phẩm tại trang web đó;

3.    Nhận dạng của tài liệu được tuyên bố là bị xâm phạm để yêu cầu gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập, và các thông tin hợp lý đủ để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ xác định vị trí tài liệu;

4.    Thông tin hợp lý đủ để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên lạc với bên khiếu nại, như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, một địa chỉ thư điện tử mà tại đó bên khiếu nại có thể liên lạc được;

5.    Một tuyên bố mà bên khiếu nại có một niềm tin vững chắc rằng việc sử dụng tác phẩm bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của mình; và

6.    Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và rằng bên khiếu nại được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị vi phạm.

(b) Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên website Motoring.vn bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác được tạo lần đầu trên hoặc thông qua website Motoring.vn là thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Motoring.vn và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại hoặc phổ biến bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho website Motoring.vn và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website Motoring.vn là chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao và việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật.

c) Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website Motoring.vn phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website Motoring.vn mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website Motoring.vn quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không thể thu hồi, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website Motoring.vn cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website Motoring.vn dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

3.2 Thương hiệu và hệ thống nhận diện: Bạn thừa nhận nội dung bao gồm một số thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của Motoring.vn, Đại lý, người được cấp phép và những người khác. Bạn đồng ý không sao chép, sử dụng hoặc bằng cách khác xâm phạm hoặc tạo ra tác phẩm phái sinh các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Motoring.vn. Bạn phải đồng ý rằng bạn sẽ không thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ thương hiệu, bản quyền hoặc thông báo khác từ bất kỳ bản sao nội dung này. Các tên “Motoring”, “Pro-dealer” và “Motoring.vn” cùng logo là thương hiệu của PDS.

Bạn thừa nhận, website Motoring.vn sở hữu bản quyền trong việc “xem và cảm nhận”, có nghĩa là lựa chọn, hợp tác, sắp xếp và trình bày nội dung trên các trang của website Motoring.vn bao gồm, nhưng không giới hạn, tiêu đề “Thông tin ô tô trực tuyến”, “Pro-trade”; bố cục; vị trí; đường nét; màu sắc các yếu tố cấu thành trong việc “xem và cảm nhận”.

3.3 Phần mềm: Xin lưu ý rằng tất cả các lập trình phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả HTML và mã khác có trong trang web này (gọi chung là " Phần mềm "), là thuộc sở hữu của Motoring.vn và /hoặc người được cấp phép và được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ khác của pháp luật, cũng như các quy định của điều ước quốc tế. Bất kỳ truy cập trái phép, sao chép, tái phân phối, xuất bản, trưng bày hoặc sử dụng khác của phần mềm là rõ ràng bị cấm bởi pháp luật và có thể dẫn đến việc truy cứu trách nhiệm dân sự và / hoặc hình sự. Người vi phạm sẽ bị truy tố đến mức tối đa có thể.

3.4 Nội dung của người dùng: Bạn thừa nhận, website Motoring.vn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau, bao gồm nhưng không hạn chế với các công việc. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website Motoring.vn và/ hoặc tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, website Motoring.vn không kiểm soát các nội dung, thông tin hoặc các tệp được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website Motoring.vn có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. Tuy nhiên website Motoring.vn, công ty thành viên, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Bản thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, website Motoring.vn không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì website Motoring.vn khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên website Motoring.vn không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với bản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác. Website Motoring.vn không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng website Motoring.vn có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website Motoring.vn có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website Motoring.vn giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của website Motoring.vn vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website Motoring.vn hoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác

3.5 Diễn đàn tương tác: Website có thể cung cấp bảng tin, phòng chat hoặc diễn đàn khác (gọi chung là "Diễn đàn ") để cung cấp cho người dùng 18 tuổi trở lên một diễn đàn thú vị và bổ ích trong đó họ có thể bày tỏ ý kiến chia sẻ của họ và những ý tưởng của họ. Website Motoring.vn và Đại lý của nó không xác nhận tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, báo cáo hoặc thông tin được đăng trên các Diễn đàn. Xin vui lòng sử dụng sự suy xét tốt nhất của bạn, và tôn trọng các cá nhân khác sử dụng các Diễn đàn.

3.6 Các liên kết: Bạn đồng ý rằng website Motoring.vn, các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các website khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Motoring.vn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website Motoring.vn hoặc được kiểm soát bởi website Motoring.vn. Website Motoring.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website Motoring.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn. Website Motoring.vn, PDS, các chủ sở hữu hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website Motoring.vn, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website Motoring.vn.

3.7 Quyền về nội dung: Do tính chất của các trang web và khối lượng của tin nhắn và các thông tin đăng, website Motoring.vn không thể và không theo dõi tất cả các nội dung được đăng hoặc được truyền bởi người dùng và các nhà cung cấp thông tin của bên thứ ba khác. Website Motoring.vn bảo lưu quyền, đặc quyền của mình, theo dõi, từ chối xuất bản, loại bỏ, xóa, di chuyển hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung mà không cần thông báo, bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào bao gồm, nhưng không giời hạn, một niềm tin về sự vi phạm bản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Motoring.vn đã đưa ra hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc với các hành động khác mà website Motoring.vn tin là có hại đến website Motoring.vn và những người sử dụng khác. Bằng việc sử dụng trang web, bạn đã đồng ý rằng Motoring.vn (a) sẽ không chịu bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc bản án phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung và (b) có thể theo dõi, từ chối xuất bản, loại bỏ, xóa, di chuyển hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu mà không thông báo bất cứ lúc nào vì lý do nào, không có trách nhiệm và không cung cấp một khoản bồi hoàn theo các điều khoản của thoả thuận này.

4. Quyền và trách nhiệm của người dùng                                                                                        

4.1. Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới website Motoring.vn. Đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website Motoring.vn. Website Motoring.vn chỉ là một nhà phân phối nội dung, trong trường hợp bất kỳ tranh chấp về một chiếc xe được liệt kê trên website Motoring.vn, Bạn đồng ý rằng bất kỳ sự phụ thuộc vào nội dung cung cấp trên Website là nguy cơ của riêng bạn.

4.2. Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Motoring.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều khoản sử dụng, điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (i) việc bạn sử dụng website Motoring.vn, kể cả vùng tương tác bất kỳ, (ii) việc sử dụng mạng hay dịnh vụ nào khác có kết nối tới website Motoring.vn và (iii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website Motoring.vn. Khi truy cập và sử dụng website Motoring.vn, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

(1) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động và cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;

(2) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

(3) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

(4) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

(5) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;

(6) Đề cập đến các vấn đề về chính trị và tôn giáo;

(7) Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;

(8) Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

(9) Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật;

(10) Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

(11) Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

(12) Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Motoring.vn;

(13) Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;

(14) Tuyên bố có liên hệ với, hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

(15) Sử dụng website Motoring.vn cho nhữ mục đích phi pháp, vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

(16) Các điều cấm khác theo quy định của pháp luật.

5. Dịch vụ niêm yết Mua và Bán xe                                                                                                  

Website Motoring.vn cung cấp một địa chỉ trực tuyến và dịch vụ thông tin cho người mua ô tô và người bán ô tô. Website Motoring.vn không phải là đại lý hoặc người bán xe hoặc là một bên trong bất kỳ giao dịch giữa người mua và người bán. Vì vậy, Website Motoring.vn không (a) bảo lãnh hoặc đảm bảo bất kỳ chiếc xe nào hoặc bất kỳ giao dịch nào giữa người mua và người bán; (b) thu thập, xử lý, thanh toán, chuyển giao, thay mặt cho người mua hoặc người bán; (c) lưu trữ, vận chuyển hoặc cung cấp phương tiện. Thông tin về một chiếc xe được cung cấp bởi người bán, không phải bởi website Motoring.vn, giá và các điều khoản mua bán vẫn phải đàm phán trực tiếp giữa người mua và người bán. Mặc dù chúng tôi hy vọng rằng tất cả những ai đến với website Motoring.vn sẽ hành động chin chắn, trung thực và đối xử với nhau một cách công bằng, bạn thừa nhận chúng tôi không thể xác minh thông tin người bán cung cấp, xác nhận hoặc bảo đảm các loại xe mà họ cung cấp. Khi sử dụng website Motoring.vn để tìm người mua chiếc xe của bạn hoặc tìm chiếc xe mà bạn có thể mua, không có gì có thể thay thế cho sự hoài nghi lành mạnh, sự suy xét tốt nhất của bạn để niêm yết, trả lời hoặc sử dụng thông tin và nội dung được phân phối trên hoặc thông qua website Motoring.vn.

Trách nhiệm về thông tin bán xe nằm ở mỗi người bán. Bạn chịu trách nhiệm về chiếc xe bạn niêm yết bán và về nội dung của tất cả các thư điện tử truyền qua website Motoring.vn. Không có gì làm suy yếu sự tự tin của người dùng về chiếc xe mà bạn đang cần bán nhanh chóng bằng sự thông tin không đầy đủ và không chính xác hoặc gây hiểu nhầm về chiếc xe. Và vì bất kỳ sự xói mòn sự tự tin của người sử dụng đối với bạn có thể sẽ kéo theo sự xói mòn lòng tin người dùng đối với website Motoring.vn, chúng tôi quan tâm sâu sắc về việc bảo đảm rằng những thông tin bạn cung cấp là chính xác và rằng, với tất cả sự tôn trọng, bạn đối xử công bằng và nghiêm túc với người sử dụng website Motoring.vn.

Mặc dù chúng tôi không thể theo dõi mọi giao dịch bắt nguồn từ dịch vụ đăng tin mua/ bán xe trên website Motoring.vn, trong nỗ lực bảo vệ giá trị sử dụng hữu ích của các thông tin và chống gian lận internet, chúng tôi có thể kiểm tra ngẫu nhiên các nội dung của tin trước khi niêm yết. Quá trình này có thể làm chậm việc hiển thị niêm yết của bạn. Chúng tôi cũng có thể kiểm tra các tin nhắn gửi đến người bán xe trên website Motoring.vn. Nếu kiểm tra của chúng tôi tiết lộ, hoặc chúng tôi khám phá ra, rằng một người bán tham gia vào các hoạt động " nhử mồi và chuyển đổi" hay thực hiện không công bằng hay lừa đảo khác, website Motoring.vn có quyền từ chối cho phép sử dụng dịch vụ niêm yết mua/ bán xe trên website Motoring.vn của bạn mà không hoàn trả chi phí đăng tin hay thiệt hại của người vi phạm điều khoản này.

Giá trị của thông tin tuỳ thuộc vào tính xác thực của nó, khi bạn niêm yết một chiếc xe để bán thông qua website Motoring.vn, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để bán chiếc xe tại giá và các điểu khoản mà bạn đã thông báo. Chiếc xe trong niêm yết bán xe của bạn phải có thực và do bạn sở hữu hợp pháp và có khả năng chuyển tên sở hữu. Để đăng tin bán xe, người bán cũng được yêu cầu cung cấp một số thông tin xác định và liên lạc. Các thông tin phải xác định bên bán chính xác và phương thức liên lạc phải cho phép người mua giao tiếp trực tiếp với người bán.

Bạn không tính phí cho bất kỳ người mua tiềm năng nào đối với thông tin của chiếc xe được niêm yết trên website Motoring.vn, và cũng không dùng website Motoring.vn để quảng bá, mà không có sự cho phép trước của chúng tôi, về bất kỳ chiếc xe nào khác, sản phẩm khác hoặc dịch vụ khác. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ quảng bá thương hiệu, cơ sở kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ khác liên quan đến ô tô khác của website Motoring.vn.   

Niêm yết xe của bạn cũng không được đề cập nhiều hơn một chiếc xe cho mỗi lần niêm yết. Vì lý do này bạn không thể sửa năm, tên nhà sản xuất, tên model, số VIN, số khung của xe một khi bạn đã mua quyền và thực hiện niêm yết. Chúng tôi cũng dùng các phương pháp giúp bạn giảm rủi ro sai sót và đề nghị bạn luôn kiểm tra thông tin này trước khi niêm yết.

Các tổ chức kinh doanh ô tô hay một cá nhân muốn niêm yết nhiều hơn năm xe đồng thời trên website Motoring.vn sẽ không sử dụng dịch vụ “Người dùng bán xe”. Thay vào đó, hãy sử dụng dịch vụ dành cho “Người kinh doanh ô tô” của chúng tôi. Bằng việc sử dụng dịch vụ “Người dùng bán xe”, bạn xác nhận rằng bạn không phải là tổ chức kinh doanh ô tô, người quản lý, nhân viên hay đại diện của tổ chức kinh doanh ô tô. Điều này nhằm bảo vệ uy tín của các tổ chức kinh doanh ô tô khỏi việc giả mạo hay các hành động thay mặt không được uỷ quyền để thực hiện giao dịch mua bán dưới danh nghĩa của tố chức kinh doanh ô tô. Website Motoring.vn có quyền từ chối cho phép sử dụng trang web này cho bất cứ ai không tuân thủ các yêu cầu này hoặc những người khác sử dụng website của chúng tôi theo cách thức chúng tôi xem là không thích hợp mà không phải bồi hoàn ở bất kỳ cách thức từ chối nào.

Bằng cách niêm yết bán xe thông qua dịch vụ của chúng tôi để bán xe của bạn, bạn đồng ý nộp lệ phí theo quy định cho các gói bạn chọn, bất kể chiếc xe của bạn được bán như là một kết quả của việc niêm yết. Hãy cẩn thận trong việc lựa chọn gói quảng cáo của bạn và nhập thông tin quảng cáo của bạn, lệ phí niêm yết thường không hoàn lại, ngay cả khi bạn cung cấp thông tin sai lệch hoặc không bán được chiếc xe của bạn. Bạn có thể xem thêm tại "Chính sách Hoàn phí" của chúng tôi.

6. Đánh giá tín dụng 

Bạn có thể tùy chọn có được thông tin từ một người cho vay và sử dụng tín dụng của bên thứ ba được thông tin trên trang web. Bạn đồng ý rằng website Motoring.vn không tự động cung cấp tài chính. Bạn có thể tuỳ ý chọn giải pháp tài chính sử dụng cho việc mua xe. 

Các ứớc tính các khoản thanh toán, lãi suất và các thông tin tài chính khác cung cấp cho bạn trên website Motoring.vn là dành cho mục đích thông tin và giáo dục mà thôi và không được xem là khoản thanh toán thực tế cuối cùng của bạn. Kết quả của việc đánh giá tín dụng độc lập được dựa theo lãi suất hiện hành, thời gian vay và số tiền của khoản vay và các biến cố khác.

Bạn cũng không bắt buộc phải tham gia các dịch vụ tín dụng bổ sung được cung cấp trên Website. Là một website thông tin, website Motoring.vn cũng có thể có các siêu liên kết cho các công ty bên ngoài để giúp bạn hiểu tình hình tín dụng của riêng bạn. Bất kỳ đại diện được thực hiện nhân danh những nguồn tín dụng trên website Motoring.vn được thực hiện bởi những bên thứ ba và không phải bởi website Motoring.vn.

7. Thông tin Bảo hiểm 

Các thông tin về sản phẩm bảo hiểm được cung cấp bởi bên thứ ba xuất hiện trên website Motoring.vn là dành cho mục đích thông tin và giáo dục mà thôi. Website Motoring.vn không phải là một nhà môi giới bảo hiểm, đại diện cho người tiêu dùng nào, cũng không phải là website Motoring.vn làm đại lý cho một công ty bảo hiểm nói riêng. Website Motoring.vn là một dịch vụ thông tin nơi người tiêu dùng có thể xem xét một số sản phẩm ô tô và dịch vụ liên quan khác nhau trên thị trường hiện nay. Các thông tin về bảo hiểm trình bày trên Website Motoring.vn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của đa số người tiêu dùng. Hoàn cảnh cụ thể của mỗi người dùng có thể khác nhau và do đó có thể yêu cầu thêm thông tin. Bằng cách cung cấp các tài nguyên thông tin, website Motoring.vn không thực hiện bất kỳ đề xuất hay cung cấp bất kỳ lời khuyên để có hoặc không có bảo hiểm đặc biệt phù hợp cho hoàn cảnh cá nhân của bạn. Website Motoring.vn không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ công ty bảo hiểm cụ thể hoặc kế hoạch bảo hiểm. Quyết định của bạn để chọn bất kỳ công ty bảo hiểm nói riêng và kế hoạch bảo hiểm phải được dựa trên đánh giá của riêng bạn, của nhu cầu cá nhân bạn và số tiền bảo hiểm đáp ứng các nhu cầu này. Mọi số liệu hiển thị là số ước lượng và không được bảo đảm.

8. Từ chối cam kết; các giới hạn về trách nhiệm pháp lý; bồi thường                                                               

8.1 Từ chối các bảo đảm: BẠN ĐỒNG Ý RẰNG SỬ DỤNG WEBSITE MOTORING.VN VÀ VIỆC DỰA VÀO NỘI DUNG CỦA NÓ LÀ SỰ MẠO HIỂM CỦA RIÊNG BẠN. CHÍNH SÁCH CỦA WEBSITE MOTORING.VN LÀ KHÔNG XÁC NHẬN HAY PHẢN ĐỐI MỌI Ý KIẾN DO NGƯỜI SỬ DỤNG BÀY TỎ, HOẶC NỘI DUNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG, CỘNG TÁC VIÊN HOẶC NHÓM ĐỘC LẬP KHÁC CUNG CẤP.

WEBSITE MOTORING.VN, VÀ PDS, CÁC CHỦ SỞ HỮU, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN, HỘI VIÊN, NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC CUNG CẤP NỘI DUNG, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG, WEBSITE MOTORING.VN HOẶC MỌI WEBSITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ WEBSITE MOTORING.VN SẼ KHÔNG BỊ NGẮT QUÃNG HOẶC BỊ SAI SÓT, RẰNG CÁC NHƯỢC ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC WEBSITE NÀY, KỂ CẢ CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC HOẶC MÁY CHỦ TẠO RA NÓ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. VÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ CÁC KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE MOTORING.VN HOẶC VỀ TÍNH ĐÚNG LÚC, TÍNH TRÌNH TỰ, TÍNH CHÍNH XÁC, SỰ ỦY QUYỀN, TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH HỮU DỤNG, TÍNH BẤT KHẢ XÂM PHẠM, TÍNH TIN CẬY, TÍNH SẴN SÀNG HOẶC TÍNH CHẮC CHẮN CỦA MOI NỘI DUNG, THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC GIAO DỊCH ĐƯỢC CUNG CẤP QUA WEBSITE MOTORING.VN HOẶC MỌI WEBSITE ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ WEBSITE MOTORING.VN. WEBSITE MOTORING.VN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “VỚI TƯ CÁCH LÀ”, “NẾU CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO THEO HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, CÁC VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THƯƠNG MẠI HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

8.2 Giới hạn về trách nhiệm pháp lý: TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, WEBSITE MOTORING.VN, PDS, CÁC CHỦ SỞ HỮU, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN, HOẶC NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY ĐƯƠNG NHIÊN THEO HOẶC NẢY SINH TỪ BẢN THỎA THUẬN NÀY, WEBSITE MOTORING.VN HOẶC MỌI WEBSITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ WEBSITE MOTORING.VN, VÌ LÝ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, ỨNG XỬ SAI LẦM, SƠ XUẤT HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG KHÁC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CHO MỌI THIỆT HẠI GÂY BỞI HOẶC CHO LÀ GÂY BỞI MỌI THIẾU SÓT TRONG THỰC HIỆN, LỖI BỎ SÓT, GIÁN ĐOẠN, SỰ ĐỘT BIẾN/HỎNG HÓC/NHIỄU ĐIỆN, VIỆC XÓA, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHUYỂN TẢI, VIRUT MÁY TÍNH, HỎNG ĐƯỜNG LIÊN LẠC, HỎNG THIẾT BỊ, LỖI PHẦN MỀM, VI PHẠM, TRUY CẬP TRÁI PHÉP, HOẶC TRỘM CẮP, PHÁ HOẠI, THAY THẾ, HOẶC SỬ DỤNG CÁC BẢN GHI.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, WEBSITE MOTORING.VN, PDS, CÁC CHỦ SỞ HỮU, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN HOẶC NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC MỌI NHÓM THỨ BA KHÁC VỀ MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐÃ RA HOẶC HÀNH ĐỘNG MÀ BẠN THỰC HIỆN VÌ TIN VÀO NỘI DUNG CHỨA TRONG WEBSITE MOTORING.VN, PDS, CÁC CHỦ SỞ HỮU HOẶC NỘI DUNG CHÚNG ĐỰNG TRONG PHẠM VI MỌI WEBSITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI HOẶC TỪ WEBSITE MOTORING.VN. NỘI DUNG TRONG PHẠM VI WEBSITE MOTORING.VN VÀ NỘI DUNG TRONG PHẠM VI CÁC WEBSITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ WEBSITE MOTORING.VN CÓ THỂ CÓ LỖI KỸ THUẬT, CÁC LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC, HOẶC CÁC LỖI IN. CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC BỔ SUNG ĐỊNH KỲ VÀO NỘI DUNG TRONG ĐÂY, NHỮNG THAY ĐỔI NÀY SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG CÁC PHIÊN BẢN MỚI CỦA WEBSITE MOTORING.VN VÀ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC BAO HÀM TRONG BẢN THOẢ THUẬN NÀY. WEBSITE MOTORING.VN VÀ CÁC CỘNG TÁC VIÊN CÓ THỂ CÓ NHỮNG CẢI TIẾN VÀ/HOẶC CÁC THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO.

BẠN ĐỒNG Ý VÀ THỪA NHẬN RÕ RÀNG RẰNG, WEBSITE MOTORING.VN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI HÀNH VI NÓI XẤU, TẤN CÔNG, KHÔNG TRUNG THỰC HOẶC CÁC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP KHÁC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG BẤT KỲ.

8.3 Bồi thường: BẠN ĐỒNG Ý TÁCH RA, BẢO VỆ, ĐẢM BẢO VÀ GIỮ WEBSITE MOTORING.VN, PDS, CÁC CHỦ SỞ HỮU, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN HOẶC NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP KHỎI CÁC TỔN HẠI TỪ BẤT KỲ SỰ CHỐNG LẠI NÀO VÀ TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI, PHÍ HOẶC CHI PHÍ, BAO GỒM CÁC PHÍ LUẬT SƯ, ÁN PHÍ, BỒI THƯỜNG PHÁT SINH TỪ (I) BẤT KỲ SỰ PHÂN PHỐI, XUẤT BẢN, LOẠI BỎ, XÓA, DI CHUYỂN, CHỈNH SỬA HOẶC SỬ DỤNG KHÁC CÁC TÀI LIỆU BẠN CUNG CẤP, (II) VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HAY DỰA VÀO NỘI DUNG BẤT KỲ, (III) VIỆC BẠN VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ HOẶC (IV) BẤT KỲ VIỆC CHẤM DỨT BÁN HOẶC GIAO DỊCH THỰC TẾ, TIỀM NĂNG KHÁC GIỮA BẠN VÀ MỘT BÊN THỨ BA.

9. Chấm dứt

Website Motoring.vn có thể chấm dứt các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Website Motoring.vn ngay lập tức có thể chấm dứt tài khoản của bạn và có thể chấm dứt hay tạm thời ngưng truy cập của bạn hoặc chấm dứt nói chung bất cứ nội dung, tính năng, và / hoặc dịch vụ trên Website, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo cho bạn trong trường hợp mà Website Motoring.vn cho rằng có sự vi phạm bản Thỏa thuận này hoặc vi phạm chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Motoring.vn đã đưa ra hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc với các hành động khác mà website Motoring.vn tin là có hại đến website Motoring.vn và những người sử dụng khác.

10. Các vấn đề khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Website Motoring.vn và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website Motoring.vn có thể xét lại bản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý xem xét lại bản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Website Motoring.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy. Các điều khoản của các điều 3, 8, 10 và mục 4.2 sẽ vẫn còn lại sau sự chấm dứt hoặc kết thúc bản Thoả thuận này. Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có căn cứ hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó cần được hiểu, theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc Website Motoring.vn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Bản Thoả thuận này sẽ được quản lý theo các luật của Việt Nam trừ phi có sự mâu thuãn các quy tắc của các luật, và bạn và Website Motoring.vn đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án Tp. Hồ Chí Minh. Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ Website Motoring.vn đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của Website Motoring.vn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của Website Motoring.vn đối với người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết đó.

© 2012 Motoring.vn - PDS Corp.

 

   

Motoring.vn là trang thông tin, quảng cáo mua bán ô tô và xe máy công trình, nơi người mua và người bán trên toàn quốc có thể gặp gỡ, giao dịch mua bán một cách dễ dàng và tiện lợi

© 2011-2024 motoring.vn, bản quyền của PDS Corp. Giấy phép số: 27/GP-STTTT, Sở Thông tin & Truyền thông Tp.Hồ Chí Minh